Februari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping
möte den 28 februari 2018 på kansliet.

Kåseri

Denna gång väljer jag att lyfta fram att vi i styrelsen kallat till ett extra årsmöte den 25 april på Strömvillan. Varför undrar ni? Tanken är att dela upp årsmötet i två delar, en på våren då vi fattar beslut om det ska gälla framåt såsom verksamhetsplan, budget och val och del 2 på hösten som nu, där vi beslutar om det som varit, verksamhetsplan, bokslut och ansvarsfrihet.

På så sätt kan den valda styrelsen påbörja arbetet enligt verksamhetsplanen direkt på verksamhetsåret och inte 5 månader in i verksamhetsåret som idag. Det tror vi kommer att göra det möjligt att göra mer utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet fattar beslut om.

Vi har också påbörjat en dialog med Norrköpings kommun om att vi vill vara en aktör i det nya området som ska byggas upp på Butängen när nya resecentrum och Ostlänken börjas byggas, efter 2023. Det kan handla om sporthall och föreningshus, men även andra lokaler och utomhusytor. Kommunen undrade också om vi i väntan på detta projekt är intresserade av att vara med i något hallprojekt i exempelvis Hageby, Navestad eller Klockartorpet. Spontant är vi positiva till detta men vill naturligtvis fortsätta att diskutera förutsättningarna för detta med kommunen.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att vi ska bli mer av EN förening och där har vi en del att göra tillsammans. Det handlar dels om att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma arrangemang såsom Valborg och sommaren i Folkparken (som också är en bra intäktskälla), våra medlems-och ledarutbildningar där vi behöver få fler personer från fler sektioner än idag som anmäler sig men även att komma på våra gemensamma ledararrangemang som exempelvis julbordet. Som ett led i detta har jag börjat med ordförandefrukost, där jag bjuder in alla ordföranden till frukost 2 gånger per termin för att kunna diskutera olika frågor under lättsamma former.

Detta var lite om vad som är på gång just nu, så närmast hoppas jag att så många som möjligt kommer på det extra årsmötet och är med och styr och formar föreningens framtid.

Magnus Toresand
ordforande@kfum-norrkoping.se

Januari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 31 januari 2018 på kansliet.

Dagens fokus- och beslutspunkter var

  • Beslutades att kalla till extra årsmöte den 25 april 2018. (Länk)
  • Mallar och tidsplan för verksamhetsplanering och budget skickas ut till sektionsstyrelser och KST-ansvariga.
  • De projekt som beslutades på årsmötet i september 2017 har i liten utsträckning eller inte alls genomförts. Tas upp på nytt i Verksamhetsplanering 18/19. Beslutades att bevilja kr 10 000,- till “vår dag” den 10 mars, förutsatt att en budget presenteras.
  • Policy belastningsregister tas upp på möten med sektionerna.
  • Handbok för att förebygga sexuella trakasserier tas upp med sektionerna.
  • Ljudvallen: Avtal för drift av ljudvallen förhandlas med kommunen. Genomarbetad budget inklusive avskrivningar på investeringen tas fram. Styrelsen positiv.
  • Styrelsemedlemmar till Brevikstiftelsens styrelse beslutades.

Resultatrapporten per 171231 visar på ett positivt resultat jämfört med budget.

Kontakterna med kommunen för nybyggd kiosk vid Äventyrsgolfen fortsätter.

Styrelsen har också inlett kontakt med kommunen ang. framtida verksamhetsytor. Länk till NT

ROM-mötet som arrangerades av KFUM Norrköping är klart och resultatet bättre än budget.

Beslut om deltagande på Regionens årsmöte tas på nästa styrelsemöte.

Efter förfrågan från badmintonsektionen genomförs inköp av nya nät och stolpar till KFUM-hallen.

Dagens kåsör

Jan Winnfors

December 2017

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 6 december 2017 på kansliet.

God fortsättning på det nya året

Det är ett tag sedan styrelsens senaste möte i december, men sällan har ”god fortsättning” känts mer passande. I den kort versionen kan vi säga att styrelsen och utskottens arbete präglas just av god fortsättning, vi jobbar vidare på de idéer och projekt som pågår i föreningen och som också syns i verksamhetsplanen.

Som exempel på detta så genomfördes ett samtal om utbildning den 10 januari. Se aktuella nyheter för kommande arrangemang.

På senaste mötet var det två stora diskussionspunkter som påbörjades, dels tankar om vårt eget bolag – Norrköpings äventyrsgolf AB, dels en första inventering av våra verksamhetsplatser, bla Hallen och det gamla F13-området.
Ingen av diskussionerna är i närheten av klara utan landade mest i olika behov av ytterligare information och dialog med de närmast berörda. Calle B fortsätter samtalen med berörda på ljudvallen för att hitta bästa förutsättningar för långsiktiga lösningar.
Ett spontant samtal uppkom också i kölvattnet av att föreningens julbord ställdes in. En enig styrelse såg behovet av att fortsätta den resa som började med sektionerna i fokus och den organisatoriska översyn det medförde. Det är styrelsens mening att nästa steg är att jobba med den gemensamma plattformen och mervärdet i vår stora och breda förening.

Med detta också en önskan om god fortsättning i alla sektioner. Oavsett om ni planerar en sommarsäsong, ser det så sakta dra ihop sig mot slutspel eller att det rullar på, så hoppas vi att våren bjuder på goda prestationer, stort engagemang och framför allt mycket glädje!

För styrelsen
Gustav

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02